Projekty w trakcie realizacji:

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTÓW:
Biuro projektów Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, pokój nr 21, tel. 33 844 34 64 wew. 182, salezjanie.projekty@gmail.com

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – 1 połowa XIV wiekukonserwacja elewacji zewnętrznej sanktuarium – elewacja południowa nawy – część górna nad tarasami. Zakres obejmuje: konserwacje 4 okien, 3 skarp, remont oszklenia i gzymsu. Koszt to: 495.612.94 złotych.

Dotacje:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 35.000 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 100.000 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Ochrony Zabytków – 223.000 zł

Suma dotacji: 358.000 zł

Wkład własny: 137.612.94

Całość inwestycji: 495.612.94 zł

KURS – TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Rekrutacja trwa do 31.08.2024

Numer zadania. Program: Kurs prowadzony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie “Prawo oświatowe” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURS

Kwalifikacja DRM.08: Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych (kurs dla absolwentów szkół branżowych, zawodowych lub KKZ, w tym posiadających ukończoną kwalifikację DRM.04)

Nauka na KKZ jest bezpłatna.

TERMINY REKRUTACJI:

Rekrutacja trwa do 31.08.2024

Zachęcamy do kontaktu i zapisów:
Telefon 33 844 34 64 wew. 182
kom.+48 510163518,
e-mail: projekty@salezjanie.edu.pl

Kurs prowadzony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie “Prawo oświatowe” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o nieodkładanie decyzji o złożeniu dokumentów rekrutacyjnych na ostatnią chwilę.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
  1. Wniosku o przyjęcie
 2. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)
 3. Jednej aktualnej fotografii podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL.

Skierowanie na badanie lekarskie można odebrać osobiście w Centrum (prosimy o umówienie telefonicznie lub e-mailowo terminu wizyty). Prośbę o wystawienie skierowania należy przesłać na adres: projekty@salezjanie.edu.pl Badanie należy wykonać we własnym zakresie w dowolnym ośrodku medycyny pracy (badanie to nie jest refundowane, Centrum nie ma w tym zakresie podpisanej umowy z żadnym ośrodkiem medycyny pracy).

Do wniosku można dołączyć dodatkowe oświadczenia lub dokumenty, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (złożenie poniższych dokumentów nie jest obowiązkowe):

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Centrum do 31.08.2024 w godzinach od 08:00 do 14:00, ul. Jagiełły 10, pokój 21
(parter). W przypadku braku możliwości stawienia się w Centrum w tych dniach i godzinach bardzo prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, co pozwoli na umówienie innego terminu złożenia dokumentów.

e-mail: projekty@salezjanie.edu.pl
tel.: 844 34 64 wew. 182
Więcej informacji na stronie: https://salezjanieoswiecim.pl/centrum-ksztalcenia/

Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu

Okres realizacji: 2017.02.01 – 2023.10.30.
Numer zadania. Program: 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURSY 2022/2023

Trwa nabór na kursy realizowane w ramach projektu pn. „Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych  w Oświęcimiu
Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej i technikum.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w Biurze Projektów, zostały także wysłane do uczniów przez system LIBRUS.

Wypełnione dokumenty są przyjmowane w biurze projektów.
Szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych kursów udzielają:
Maria Walczak-Leśniak, tel. 33 844 34 64 wew. 182
e-mail: salezjanie.projekty2@gmail.com
oraz nauczyciele: p. Radosław Piela, p. Szymon Matyja, p. Michał Homa

Rekrutacja odbywa się na następujące kursy:

 • kurs spawania na terenie szkoły
 • kurs spawania poza szkołą w firmie szkoleniowej
 • kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT
 • szkolenie F-gazy
 • kurs SEP – uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI G-1E

na wyżej wymienione kursy przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 lat. 

 • kurs Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • kurs Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie

 na wyżej wymienione kursy przyjmowani będą uczniowie klas I-IV

Termin przyjmowania zgłoszeń na pierwszą turę kursów: do 16 września
Termin przyjmowania zgłoszeń na kolejne tury kursów: 31.01.2023

Kolejne kursy będą się rozpoczynały w systemie ciągłym, na podstawie zapisów i złożonych dokumentów.

Kursy F-gazy i SEP można łączyć z pozostałymi kursami.

 Preferencyjne kryteria rekrutacji:
– jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
– jak najwyższa ocena zachowania
– jak najwyższa klasa T/branżowa szkoła
– płeć żeńska
– nie skorzystanie z żadnej formy wsparcia lub skorzystanie z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Uczestnicy projektu: uczniowie Salezjańskiego Publicznego Technikum.

Okres realizacji: 2016.01.01 – 2022.12.31.
Numer działania / poddziałania: 10.2.3.
Nazwa działania: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Formy wsparcia: zajęcia on-line dla uczniów prowadzone przez AGH.
Wysokość budżetu: 87 214,29 zł
Kwota dotacji: 80 754,00 zł

Formy wsparcia dla uczniów:
1. zajęcia on-line dla 2 grup (1 w obszarze budownictwo – tu TD), 1 w obszarze mechaniczno – mechatronicznym – tu TPS i TMOS) – rekrutację przeprowadza szkoła
2. wycieczka uczniów na uczelnię 1 x w roku – dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line
3. warsztaty letnie na uczelni dla 15 uczniów, 5 dni w pierwszym tygodniu wakacji – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum
4. warsztaty weekendowe na uczelni dla 15 uczniów, 3 dni od piątku do niedzieli – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum

Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.
Partnerem szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Rozpoczęcie zajęć – październik 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie – kliknij.

Staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego otrzymał Akredytację Erasmusa na lata 2021- 2027. W ramach Akredytacji szkoła otrzymuje dofinansowanie staży zagranicznych dla uczniów.

W tym roku 14 uczniów wyjeżdża do zaprzyjaźnionego hiszpańskiego miasta – Burgos aby odbyć praktyki w przedsiębiorstwach.

Naszych uczniów zapraszają: Citroen Rugauto, Ford Autocid Ctra, GJAutomotive Edificio Grupo Julian Ctra, Toyota Autofaber Ctra, Scania Body and Truck S.L. Ctra oraz Nicolas Correa
S.A.

Celem głównym projektu, jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.

Przed wyjazdem, uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach tzw. przygotowania kulturowego, pedagogicznego oraz językowego.

Staże zagraniczne w ramach Akredytacji Erasmus+ w latach 2021-2027 to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej i technikum.

Nasi partnerzy:

 • C.E.S. Salesianos Padre Aramburu , C/ Quintanar de la Sierra Nº 11, 09001 Burgos, Hiszpania
 • Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino, Włochy
 • Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna, via Jacopo della Quercia 1, 40128 Bologna, Włochy

Program: Erasmus+
Okres realizacji projektu: 2022.06.01-2023.08.31.
Uczestnicy projektu w 2023r.: uczniowie Salezjańskiego Publicznego Technikum
Formy wsparcia w 2023r.: staże zawodowe w Hiszpanii dla uczniów technikum.
Wysokość budżetu: 48 186,00 EUR
Kwota dotacji: 48 186,00 EUR
Dofinansowanie projektu z UE: 48 186,00 EUR