Już po raz drugi w naszej szkole ruszamy z ge-nialnym projektem Odyseja Umysłu! A czym jest Ody-seja? Jest to program edukacyjny organizowany przez fundację Odyssey of the Mind mający na celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego roz-wiązywania problemów. Uczestnicy programu samo-dzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możli-wości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwią-zania dzięki wysiłkowi grupy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wystarczy wsłuchać się na wtorkowym po-rannym apelu i przyjść na spotkanie informacyjne w studium w środę oraz na kilka gier do oratorium w czwartek na przerwach. Zapraszamy! Zobacz – warto!

Joanna Fijał