Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański Imienia Księdza  Bosko w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 10. Monitoring wizyjny obejmuje teren placówki oraz teren wokół budynków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie niniejszej placówki, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Administratora oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański Imienia Księdza  Bosko w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10.
Z Administratorem Danych można skontaktować się w następujący sposób:
– poprzez adres mailowy: salezjanie.oswiecim@gmail.com;
– listownie: Towarzystwo Salezjańskie Dom zakonny ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim;
– telefonicznie: + 48 33 844 01 02

Odbiorcą Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) zwykle do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

W uzasadnionych przypadkach posiadają Państwo prawo do dostępu do nagrań. Posiadają  Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.