Salezjańskie Centrum Kształcenia Zawodowego

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTÓW:
Biuro projektów Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, pokój nr 21, tel. 33 844 34 64 wew. 182, salezjanie.projekty@gmail.com

OGŁOSZENIE O NABORZE

W dniach od 16 do 30 września 2019 roku będzie prowadzona rekrutacja do projektu: Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu – projekt krajowy. Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej i technikum.

Wypełnione dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów. Szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych kursów udzielają nauczyciele: p. Radosław Piela, p. Szymon Matyja, p. Michał Homa.

W projekcie krajowym będzie rekrutacja na:
– Kurs umiejętności zawodowych:
a) wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie – kurs od października do maja – 20 miejsc,
b) wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie- kurs od października do maja – 20 miejsc.
– Kurs spawania – kurs od listopada – 60 miejsc.
– Kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT – 30 miejsc.
– Szkolenie F-gazy – 60 miejsc.
– Nadzorowanie przebiegu produkcji – kurs we współpracy z firmą OMAG.
– Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń – kurs we współpracy z firmą OMAG.
– Doradztwo edukacyjno–zawodowe – dla uczestników wszystkich kursów i staży.
– Wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach – dla uczestników wszystkich kursów i staży.

Na krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium będzie odrębna rekrutacja w marcu – 50 miejsc z możliwością zwiększenia ich ilości.

Na kurs spawania, wózków jezdniowych oraz F-gazy przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 lat:
do dnia 01 października 2019 roku (I tura),
do dnia 31 stycznia 2020 roku  (II tura).

Preferencyjne kryteria rekrutacji:
– jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
– jak najwyższa ocena zachowania,
– jak najwyższa klasa T/branżowa szkoła,
– płeć żeńska,
– nieskorzystanie z żadnej formy wsparcia lub skorzystanie z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu.

Kursy umiejętności zawodowych. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Ilość godzin: 163 h.
Kryteria szczegółowe rekrutacji: uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, szkoły branżowej i technikum – oprócz OOS i TMOS. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów.

Kurs spawania metodą MAG.
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień do spawania blach lub rur metodą MAG.
Ilość godzin: 146 h.
Kryteria szczegółowe rekrutacji:
– ukończone 18 lat do dnia 01.10.2019 r. lub ukończone 18 lat do dnia 31.01.2020 r.
– brak przeciwwskazań lekarskich.
Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych podczas całego projektu.

Kurs obsługi wózków jezdniowych.
Ilość godzin: 67 h.
Kryteria szczegółowe rekrutacji:
– ukończone 18 lat do dnia 01.10.2019 r. lub ukończone 18 lat do dnia 31.01.2020 r.
– brak przeciwwskazań lekarskich.
Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych podczas całego projektu.

Szkolenie F-gazy.
Ilość godzin: 16 h.
– ukończone 18 lat do dnia 01.10.2019 r. lub ukończone 18 lat do dnia 31.01.2020 r.
Możliwy udział w kilku formach wsparcia, również w kursie spawania i obsługi wózków jezdniowych.

Nadzorowanie przebiegu produkcji.
Ilość godzin: 75 h.
Kryteria szczegółowe rekrutacji: uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, szkoły branżowej i technikum – oprócz TMOS. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów.

Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
Ilość godzin: 75 h.
Kryteria szczegółowe rekrutacji: uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, szkoły branżowej i technikum – oprócz TMOS. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów.

Wakacyjne płatne staże dla uczniów technikum.
Czas trwania: 150 godzin.
Stypendium w wysokości 1500 zł netto wypłacane po zakończeniu stażu.
Staże przeznaczone są dla uczniów klas I – IV technikum. Jedna osoba może kilkakrotnie wziąć udział w stażu.

Wakacyjne płatne praktyki dla uczniów szkoły branżowej.
Czas trwania: 150 godzin.
Stypendium w wysokości 1500 zł netto wypłacane po zakończeniu praktyki.
Praktyki przeznaczone są dla uczniów klas I-III szkoły branżowej. Jedna osoba może kilkakrotnie wziąć udział w praktyce.

O PROJEKCIE

Współpraca z przedsiębiorstwami w obszarze kształcenia w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej.

Celem projektu, który będzie realizowany w latach 2017 – 2023 jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Salezjańskim Publicznym Technikum, Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Centrum Kształcenia Ustawicznego tworzących Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej.
Zadania ujęte w projekcie obejmują tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w tej branży, kursy umiejętności zawodowych, kursy kwalifikacyjne, staże i praktyki, doradztwo edukacyjno – zawodowe, wizyty zawodoznawcze oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu prowadzona będzie współpraca z przedsiębiorstwami m.in. w ramach Rady Programowej.
Zostaną utworzone dwie klasy patronackie:
– w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod patronatem Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o.
– w technikum w zawodzie technik mechanik obróbka skrawaniem pod patronatem spółek Grupy Maspex

Bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia szkoły zawodowej
i technikum, w każdym roku szkolnym od 2017 roku do 2023 roku* *Limit bezpłatnych miejsc jest ograniczony. Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji na poszczególne dodatkowe formy wsparcia dla uczniów.

Kursy umiejętności zawodowych:
– Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie”
– „Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”
– „Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń”
– „Nadzorowanie przebiegu produkcji” – kurs pod patronatem firmy Maspex
Kurs spawania – we własnej spawalni, z egzaminem przed komisją z Instytutu Spawalnictwa,
Kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
Krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium,
Doradztwo edukacyjno – zawodowe,
Wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach.

HARMONOGRAMY

Kursy umiejętności zawodowych przeznaczone są dla tych uczniów, którzy nie będą realizowali danego kursu w ramach podstawy programowej. Pozostałe formy wsparcia skierowane są do uczniów wszystkich klas.
Dodatkowo uczniowie będą korzystali z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Będą również uczestniczyli w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy.

Limity miejsc i kryteria.

Kurs umiejętności zawodowych Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Ilość godzin: 163.
Ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2017 – 2023: 40 miejsc
Kryteria szczegółowe rekrutacji.
Uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

Kurs umiejętności zawodowych Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
Ilość godzin: 210.
Ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2017 – 2023: 20 miejsc
Kryteria szczegółowe rekrutacji. 
Uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

Kurs umiejętności zawodowych Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
Ilość godzin: 75.
Ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2018 – 2023: 20 miejsc
Kryteria szczegółowe rekrutacji. 
Uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

Kurs umiejętności zawodowych Nadzorowanie przebiegu produkcji.
Ilość godzin: 75.
Ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2018 – 2023: 20 miejsc
Kryteria szczegółowe rekrutacji.
Uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

Kurs spawania metodą MAG – teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień do spawania blach lub rur metodą MAG
Ilość godzin: 146.
Rok szkolny 2017/2018 – ilość miejsc 30
Rok szkolny 2018/2019 – ilość miejsc 40
Rok szkolny 2019/2020 – ilość miejsc 40
Rok szkolny 2020/2021 – ilość miejsc 30
Rok szkolny 2021/2022 – ilość miejsc 30
Rok szkolny 2022/2023 – ilość miejsc 60
Kryteria szczegółowe rekrutacji.
Ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich, jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych.

Kurs obsługi wózków jezdniowych
Ilość godzin: 67.
Rok szkolny 2017/2018 – ilość miejsc 22
Rok szkolny 2018/2019 – ilość miejsc 26
Rok szkolny 2019/2020 – ilość miejsc 31
Rok szkolny 2020/2021 – ilość miejsc 38
Rok szkolny 2021/2022 – ilość miejsc 16
Rok szkolny 2022/2023 – ilość miejsc 32
Kryteria szczegółowe rekrutacji.
Ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich, jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych.

Wakacyjne płatne staże dla uczniów technikum
Czas trwania: 1 miesiąc
Stypendium w wysokości ok. 1160 zł netto wypłacane po zakończeniu stażu
Rok szkolny 2017/2018 – ilość miejsc 14
Rok szkolny 2018/2019 – ilość miejsc 10
Rok szkolny 2019/2020 – ilość miejsc 11
Rok szkolny 2020/2021 – ilość miejsc 8
Rok szkolny 2021/2022 – ilość miejsc 8
Rok szkolny 2022/2023 – ilość miejsc 8
Kryteria szczegółowe rekrutacji. 
Staże przeznaczone są dla uczniów III klasy technikum. Jedna osoba może wziąć udział w jednym stażu.

Wakacyjne płatne praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.
Czas trwania: 1 miesiąc
Stypendium w wysokości ok. 1160 zł netto wypłacane po zakończeniu praktyki.
Rok szkolny 2017/2018 – ilość miejsc 16
Rok szkolny 2018/2019 – ilość miejsc 8
Rok szkolny 2019/2020 – ilość miejsc 8
Rok szkolny 2020/2021 – ilość miejsc 8
Rok szkolny 2021/2022 – ilość miejsc 8
Rok szkolny 2022/2023 – ilość miejsc 8

Od roku szkolnego 2017/2018 zostaną utworzone dwie klasy patronackie:
– w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod patronatem Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o.
– w technikum w zawodzie technik mechanik obróbka skrawaniem pod patronatem Grupy Maspex sp. z o.o.

INFORMACJE

Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu
oferuje dla uczniów bezpłatne kursy:
– Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
– Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
– Kurs spawania metodą MAG;
– Kurs obsługi wózków jezdniowych.

Kryteria ogólne:
– status ucznia technikum w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia,
– status ucznia zasadniczej szkoły zawodowej w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia.

Kryteria preferencyjne:
– status ucznia Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,
– status ucznia Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu,
– jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
– jak najwyższa ocena zachowania,
– preferencja dla dziewcząt.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji oraz dokumentacją programową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje.
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020