Wobec koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Aktualizacja 18 czerwca 2020, czwartek. Godzina 14.00

Procedury obowiązujące w czasie organizacji turnusów wakacyjnych

Oratorium

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ORATORIUM ŚWIĘTEGO JANA BOSKO

Procedura funkcjonowania Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu  

 1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.05.2020 r., wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest:

 1. ustalenie zasad funkcjonowania Oratorium w czasie trwania zagrożenia epidemicznego

COVID-19.

 1. ustalenie zasad przyjścia lub przyprowadzania i odbierania uczestników półkolonii.
 2. ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
 3. ustalenie zasad przebywania i uczestnictwa w półkoloniach
 4. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 III. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników, wolontariuszy wychowawców Oratorium

Uczestników półkolonii  a także ich rodziców/opiekunów prawnych.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Kierownik planuje organizację pracy na podstawie aktualnych zarządzeń oraz analizy zebranych informacji od rodziców.

2 Oratorium  jest czynny w godzinach 08.00 – 16.00.

 1. W Oratorium mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Do Oratorium nie mogą przychodzić osoby (podopieczni, wolontariusze i pracownicy)

jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 1. Oratorium zapewnia płyn do dezynfekcji rąk znajdujące się przy wejściu głównym, bocznym. Przy środkach dezynfekujących oraz w toaletach znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego dezynfekowania i mycia rąk, zakładania i ściągania maseczek oraz rękawiczek.
 2. Wszystkie zużyte maseczki, rękawiczki, ręczniki papierowe, chusteczki dezynfekujące wrzucane są do specjalnie oznakowanych koszy.
 3. Osoby wchodzące do Oratorium i pracownicy muszą zadbać o dezynfekcję rąk oraz zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami na terenie placówki. Dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Oratorium, jak i innych osób i podopiecznych wynosi min. 2 m. Przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 4. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej oraz przestrzegać wyznaczonych zasad podczas odprowadzania i odbierania dzieci. Rodzic zobowiązuje się do wyposażenia dziecka w maseczkę.
 5. Oratorium zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej.
 6. Oratorium zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Stosując się do instrukcji dezynfekcji.
 7. W placówce może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do max. 12 uczestników, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m2.
 8. Podopieczni przebywający w Oratorium nie będą zmieniać sal w ciągu dnia tak, aby uniemożliwić kontakt poszczególnych grup podopiecznych. Zajęcia będą odbywać się w sali ( każda grupa osobno) lub na boisku.
 9. Z sal będą usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki których nie można skutecznie dezynfekować.
 10. Podopieczni nie mogą wnosić do sal zabawek, sprzętu itp., przyniesionego z domu o ile nie jest to wcześniej uzgodnione z pracownikami Oratorium.
 11. Oratorium zapewnia opiekę, organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne.
 12. Grupy nie wychodzą na spacery i wycieczki poza teren placówki.
 13. W przypadku podejrzenia zakażenia należy o tym poinformować kierownika placówki zgodnie z procedurą: Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu.
 1. Ustalenie stanu zdrowia dziecka
 2. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia ankietę oraz oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki nad dzieckiem w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, w tym zgody na codzienny pomiar temperatury ciała oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
 3. Podopieczny każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę ciała.
 4. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

 

 1. Ustalenie stanu zdrowia oraz zasady bezpieczeństwa pracowników oraz wolontariuszy
 2. Pracownik i wolontariusz przychodzący do placówki wypełnia ankietę i oświadczenie dotyczące dobrowolności udzielania się w placówce, świadomości poniesienia ryzyka zawodowego, oświadczenia o stanie zdrowia.
 3. Pracownik i wolontariusz każdorazowo przed przyjściem do placówki ma mierzoną temperaturę ciała. Osoby z temperaturą do 37°C mogą przebywać na terenie placówki.
 4. Pracownicy i wolontariusze Oratorium – są poinformowani, że do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną (wysoka gorączka, złe samopoczucie, bóle głowy, kaszel, itp.),
 5. Wszyscy pracownicy i wolontariusze Oratorium są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. O swoim stanie chorobowym należy również bezzwłocznie powiadomić kierownika placówki.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika lub wolontariusza będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od swoich zajęć i umieszczony w izolatce.
 8. Pracownik i wolontariusz zobowiązani są do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób.
 9. Pracownik i wolontariusz zobligowani są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.

 

VII. Przyprowadzanie przez opiekuna oraz przyjście dziecka do placówki

 1. Podopieczni mogą być przyprowadzani i odbierani tylko przez osoby zdrowe.
 2. Opiekun lub podopieczny przychodzi do Oratorium głównym wejściem na wyznaczoną godzinę, tak żeby niepotrzebnie nie przebywać w przestrzeni wspólnej Oratorium.
 3. Opiekun lub podopieczny powiadamia domofonem pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka.
 4. W wyznaczonym do tego miejscu opiekun lub podopieczny czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia wychowanka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury. Osoba z temperaturą do 37°C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
 5. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej pracownik Oratorium ma prawo odmówić przyjęcia podopiecznego do placówki i poinformować opiekuna o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa podopiecznego w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki zabiera dziecko lub odbiera je od opiekunów.

 

VIII. Pobyt w placówce

 1. Do Oratorium mogą uczęszczać tylko osoby z uzupełnioną ankietą i oświadczeniami.
 2. Zajęcia prowadzą wolontariusze i wychowawcy.
 3. Wychowawcy zwracają uwagę, aby podopieczni często i regularnie myli ręce (wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym) oraz przypominają o zasadach higieny; podkreślając, że wychowanek powinien: zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania, nie podawać ręki na przywitanie oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Do zadań wychowawców należy wyjaśnienie podopiecznym w sposób dla nich dostępny i zrozumiały jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Oratorium i dlaczego zostały wprowadzone.
 5. Należy unikać większych skupisk osób podczas zabawy w sali, obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego (1,5 – 2 m). Należy korzystać i stosować się do znaczników, które wyznaczają dozwolone odległości. W trakcie przeprowadzanych zajęć w miarę możliwości zaleca się korzystanie z maseczek, ale nie ma takiego obowiązku.
 6. Sale, w których przebywają podopieczni są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
 7. Wszystkie wykorzystywane do zajęć przedmioty np. klocki, przybory gimnastyczne i sportowe, przybory do rysowania, malowania przed użyciem ich przez innych podopiecznych będą systematycznie dezynfekowane. Po zajęciach przedmioty użytkowane przez podopiecznych zostaną odłożone do wyznaczonych pojemników w celu ponownej ich dezynfekcji.
 8. Kartki na których podopieczni rysują powinny być odkładane w jedno miejsce (np. plastikowy pojemnik), z którego wychowanek odchodząc do domu będzie mógł zabrać je ze sobą. Nie zabrane kartki są usuwane z sali po wyjściu podopiecznych.
 9. Telefony komórkowe nie powinny być odkładane na powierzchniach ogólnodostępnych. Dodatkowo podopieczni, jeżeli muszą przynieść do placówki telefon powinni przekazać go wychowawcy do odłożenia w przeznaczonym do tego pojemniku.
 10. Podopieczni jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach.
 11. Oratorium zapewnia bezpieczne spożywanie posiłków, w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. W razie wystąpienia u podopiecznych niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 kierowani są oni do izolacji. W gabinecie medycznym są przygotowane środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący, przyłbica, fartuch z długim rękawem.

 

 1. Odbieranie przez opiekuna oraz wyjście dziecka do placówki
 2. Opiekun powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do placówki w celu

odbioru dziecka.

 1. Pracownik Oratorium wywołuje wychowanków do domu.
 2. Opiekun oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Pracownik placówki odbiera wychowanka z sali, myje z nim ręce. W taki sam sposób postępuje podopieczny, który wychodzi sam z placówki.
 4. Podopieczny wychodzi z Oratorium o wyznaczonej porze, tak żeby nie przebywać poza zajęciami w przestrzeni wspólnej Oratorium.
 5. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od pracowników Oratorium poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory, e-mailowy.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada kierownik placówki.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, wolontariusze oraz osoby korzystające z działalności Oratorium.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 29.06.2020 r. do odwołania przez Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu.

Kontakt telefoniczny: 607-099-753 kontakt e-mailowy: jest.bosko@sdb.krakow.pl

PROCEDURA DEZYNFEKCJI ORATORIUM

Procedura dezynfekcji Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu

 

 1. Oratorium zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 2. Oratorium zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu i zapewnia w pomieszczeniach higienicznosanitarnych instrukcje z zasadami prawidłowego dezynfekowania i mycia rąk, zakładania  i ściągania maseczek oraz rękawiczek.
 3. Wszystkie zużyte maseczki, rękawiczki, ręczniki papierowe, chusteczki dezynfekujące wrzucane są do specjalnie oznakowanych koszy.
 4. Z sal będą usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie dezynfekować.
 5. Za dezynfekcję pomieszczeń użytkowych Oratorium w tym poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków odpowiada osoba zajmująca się na co dzień czynnościami porządkowymi całego Oratorium.
 6. Sprzątając, należy uwzględnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.
 7. Za dezynfekcję sprzętów i narzędzi, które były używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, telefony, sprzęt drukujący, sprzęt kuchenny, itp., z których pracownik korzystał danego dnia pracy, dezynfekuje osoba korzystająca z danego stanowiska pracy.
 8. W każdej sali i przy wejściu i wyjściu na podwórku  znajdują się pojemniki oznakowane „zdezynfekowane” i „do dezynfekcji” bezwzględnie należy odkładać używany sprzęt, przedmioty itp. do odpowiednich pojemników. Za dezynfekcję tych przedmiotów odpowiada opiekun grupy, która z nich korzystała. Jeżeli nie było możliwości dokonania dezynfekcji, należy o tym poinformować kierownika placówki.
 9. Sale, w których przebywają podopieczni, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć, co należy do obowiązków opiekuna grupy.
 10. W każdej z sal znajdują się znaczniki czystości sal „zdezynfekowane” i „do dezynfekcji”. Sale te są dezynfekowane rano przez osobę zajmującą się na co dzień czynnościami porządkowymi całego Oratorium. Opiekun grupy lub inny korzystający z sal w ciągu dnia jest zobowiązany do poinformowania kierownika o użytkowaniu i potrzebie dezynfekcji.
 11. Wszystkie prace porządkowe należy uwzględnić, podpisując się w „Harmonogramie zachowania czystości” znajdującym się przy każdej sali.

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

 1. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
 2. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
 3. Płyny dezynfekujące oraz sprzęt dostępne są dla pracowników i wolontariuszy w Biurze Oratorium.

Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest kierownik placówki, któremu również należy zgłaszać zapotrzebowanie na kończące się środki dezynfekujące.

 1. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
 2. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), ∙ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 1. Cel i przedmiot procedury
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się zdrowych podopiecznych.
 3. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z potencjalnie chorym podopiecznym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

III. Zasady profilaktyki

Do zadań Oratorium należą:

 1. zapewnienie pracownikom, wolontariuszom i podopiecznym odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do środków dezynfekujących, papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 2. zapewnienie warunków pozwalających zadbać o właściwą sprawność fizyczną podopiecznych, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, wzmacniających układ odpornościowy wychowanka,
 3. zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych,
 4. edukacja podopiecznych w zakresie:
 5. a) prawidłowego dezynfekowania i mycia rąk, zakładania i ściągania maseczek oraz rękawiczek według udostępnionych instrukcji,
 6. b) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 7. c) mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 8. d) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 9. e) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z jednorazowych, przeznaczonego dla danego wychowanka, naczyń, kubków i sztućców itp.),
 10. f) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed przytulaniem i całowaniem się wychowanków i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, itp.
 11. g) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę;
 12. współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny oraz zdrowia.
 13. Obowiązki Oratorium
 14. Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, mogą żądać udzielenia informacji o:
 15. a) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
 16. b) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1.

Dane osób, o których mowa w pkt. 1, obejmują:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) datę urodzenia,
 3. c) numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych,
 4. d) płeć,
 5. e) adres zamieszkania,
 6. f) informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 7. g) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 8. h) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego,
 9. i) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka,
 10. j) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu,
 11. k) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.
 12. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny mogą, w drodze decyzji:

 1. a) wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,
 2. b) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń,
 3. c) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie,
 4. d) wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi,
 5. e) wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie potrzeby zarządzić jej zbadanie, odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów,
 6. f) nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną,
 7. g) zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 8. Postępowanie w razie podejrzenia choroby
 9. Rodzic ma obowiązek zostawić w domu wychowanka, który wykazuje objawy choroby np. słania się na nogach, wymiotuje, ma biegunkę, wysoką temperaturę ciała, duszności, katar, kaszel, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu pasożytów.
 10. W razie wystąpienia objawów, o których mowa w pkt. 1, w trakcie pobytu podopiecznego w placówce należy przeprowadzić rozmowę z wychowankiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.
 11. W razie wystąpienia u podopiecznych niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie poddać ją izolacji. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe.
 12. Przy podejrzeniu wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej u podopiecznego należy powiadomić kierownika placówki.
 13. Kierownik wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad podopiecznym, poinformowania (wezwania) rodziców bądź opiekunów i oczekiwania na ich przyjazd. Przy czym opiekun odbierając wychowanka nie wchodzi do Oratorium.
 14. Kierownik potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
 15. Kierownik powiadamia organ prowadzący oraz kontaktuje się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń
 16. Kierownik powiadamia pozostałych rodziców o zagrożeniu.
 17. W przypadku stwierdzenia, że u pracownika, wolontariusza lub podopiecznego potwierdzono zakażenie COVID-19, wprowadza się działania zmierzające do:
 18. a) w przypadku, gdy podopieczny lub pracownik, wolontariusz Oratorium został skierowany do szpitala kierownik tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na wyznaczony przez te instytucje czas w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. Przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji stanowiska/stanowisk pracy, na których osoba zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty, w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, powinny podlegać szczegółowej dezynfekcji za pomocą specjalistycznych preparatów na bazie co najmniej 60% alkoholu),
 19. b) Kierownik placówki ustala listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji
 20. c) zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z daną osobą w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym pracownikiem, wolontariuszem lub podopiecznym polegający na kontakcie bezpośrednim – np. podaniu ręki, narażeniu na kaszel osoby chorej – przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej, w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie mniejszym niż 2 m przez co najmniej 15 minut.
 21. Zakażenia i choroby zakaźne wywołane wirusem SARS-CoV-2
 22. SARS-CoV-2 zwana jest dalej „COVID-19”.
 23. W celu przeciwdziałania COVID-19 kierownik może polecić pracownikowi Oratorium wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 24. W przypadku zamknięcia Oratorium z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 25. W widocznym miejscu o łatwym dostępie zostają umieszczone numery telefonów:
 26. a) 999 – pogotowie ratunkowe
 27. b) 112 – tel. alarmowy
 28. c) (33) 843 09 28 – powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna w Oświęcimiu
 29. e) 604 197 624 – telefon alarmowy w przypadku wystąpienia potwierdzenia zachorowania na COVID -19

Możliwe są próby grup teatralny, orkiestry, zespołów muzycznych itp. z zachowaniem wszelkich zasad rygoru sanitarnego.

Liturgia

Uczestnictwo we Mszy świętej

Od 7 czerwca 2020 poprzednia dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaje zawężona do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem.

Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w kościele. Wszyscy przebywający w kościele z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki i zachować dystans 2 m. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady.

Nadal nie korzystamy z wody święconej.

Zalecamy, aby Komunię świętą przyjmować na rękę. Księża są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii.

Komunię przyjmujemy na rękę, to jest praktyka wywodzącą się z chrześcijańskiej starożytności. Podchodząc do rozdającego komunię, należy wyciągnąć obie ręce tak, by prawa dłoń podtrzymywała lewą. Na tę lewą dłoń kapłan położy Hostię. Przyjmujący w ten sposób komunię powinien ją spożyć przed kapłanem. Hostię leżącą w lewej ręce należy prawą ręką włożyć do ust i dopiero wtedy odejść od kapłana. Więcej na ten temat możemy przeczytać, klikając w link.

Na zewnątrz świątyni może się zgromadzić 150 osób – zachowując dystans 2 m między sobą (nie dotyczy to rodzin i osób mieszkających wspólnie).

Transmisje liturgii ewentualne transmisje prowadzone są w zwykłych godzinach sprawowania liturgii, które można znaleźć na kanale YouTube, także poprzez link umieszczony na facebookowym profilu parafii.

Sakrament pokuty.

Sakrament pokuty sprawujemy dalej według zasad podanych wcześniej – pamiętając o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Pełny tekst wskazań duszpasterskim można odnaleźć pod adresem: kliknij.

Szkoła

Informacje o zasadach związanych z egzaminami  zostaną przesłane do każdego ucznia i nauczyciela indywidualnie. Generale zasady prezentujemy poniżej.

 

 

Stacja diagnostyczna

Stacja diagnostyczna jest czynna. Prosimy o przestrzeganie wszelkich zasad ostrożności. Pracownicy stacji nie wsiadają do samochodu, wszelkie manewry wykonuje właściciel pojazdu.

Administracja

Pracuje tak jak w zwykłym czasie, część pracowników pracuje zdalnie.

Konkurs: Sprawny w Zawodzie

Konkurs został odwołany i najprawdopodobniej odbędzie się do końca października 2020 roku. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana na stronie: http://sprawnywzawodzie.com/, na stornie szkoły:  http://www.salezjanie.edu.pl/ oraz stronie salezjanów w Oświęcimiu:  https://salezjanieoswiecim.pl/.