Wobec koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Aktualizacja 15 grudnia 2021, środa, godzina 16.00

Procedury obowiązujące podczas zajęć

Szkoła

Od 29 maja 2021 roku zajęcia odbywają się w trybie normalnym zgodnie z programem.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Zarządzenie nr 2/2020/21 z dnia 1 września 2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu w sprawie wprowadzenia procedury organizacji zajęć lekcyjnych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną procedurę organizacji zajęć lekcyjnych, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Gajda,  dyrektor

 

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

§ 1

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie nie rozpoczynali zajęć o tej samej godzinie, co ma na celu wyeliminowanie spotykania się dużej grupy uczniów różnych klas w ciągu komunikacyjnym.
 4. Lekcje będą odbywały się w godzinach od 8.00 do 16.00. Natomiast praktyki na warsztatach szkolnych będą się rozpoczynały od godz. 7.00.
 5. Zostaje odwołane „słówko na dzień dobry”.
 6. Rezygnujemy do odwołania z ewidencji uczniów na tzw. „bramkach”.
 7. Uczniowie rozpoczynający i kończący naukę w „Nowej Szkole” i warsztatach szkolnych wchodzą i wychodzą na teren szkoły przez bramę przy banku.
 8. Nauczyciele uczący w klasach językowych (302, 303, 304 i 305) oraz uczniowie mający w tych salach lekcje korzystają z klatki schodowej przy sali gimnastycznej.
 9. Każdy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i na warsztaty szkolne.
 10. Osoby nie będące uczniami ani pracownikami szkoły mogą wejść na teren szkoły tylko przez portiernię główną, koniecznie stosując środki ochrony osobistej.
 11. Wychowawcy klas na pierwszych lekcjach wychowawczych przypomną uczniom zasady bezpieczeństwa określone przez MEN, MZ i GIS.
 12. Należy po każdej lekcji wietrzyć klasę, w której przebywali uczniowie.
 13. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów, aby przerwy lekcyjne spędzali na zewnątrz.
 14. Uczniowie i nauczyciele powinni nosić maseczki w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych – korytarz szkolny w czasie przerw lekcyjnych.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.

§ 2

Organizacja pracy biblioteki

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej zostają bez zmian.
 2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 4. Nauczyciel bibliotekarz w czasie wypożyczania książek używa środki ochrony osobistej.
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI EGZAMINÓW

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

§ 2

Sposób organizowania egzaminów

 1. Jeżeli organizacja pracy placówki to umożliwia w dniach, w których są przeprowadzane egzaminy, nie należy organizować w szkole zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub rozpocząć je po zakończeniu egzaminu w danym dniu oraz zdezynfekowaniu pomieszczeń.
 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający,
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
  • pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni,
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, lecz wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły w czasie egzaminu osób innych niż wymienione w ust. 2.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 7. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wskazanych w ust. 9.
 8. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi był zachowany odstęp co najmniej 1,5 m w każdym kierunku.

§ 3

Wymogi sanitarne podczas egzaminu

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m).
 7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 10. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni, kiedy jest to konieczne, używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 11. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny zostać przygotowane z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).
 12. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

§ 4

Zabezpieczenie sanitarne budynku

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację o prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sal egzaminacyjnych.
 4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
 5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeżeli pogoda na to pozwala i na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas, a także po egzaminie.
 6. Każdy zdający ma zapewnione miejsce w którym zostawia rzeczy osobiste.
 1. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

§ 5

Zadania szczególne członków zespołu egzaminacyjnego i dyrektora

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczególnie o:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

§ 6

Zasady izolacji

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Nie dotyczy to osób wskazanych w § 5 ust. 1.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 3. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy.
 4. O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 5. Nauczyciele uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów uczniów aktualne numery telefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę sytuację pojawienia się na egzaminie osoby chorej.
 9. W przypadku wystąpienia u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz odizolować w miejscu wskazanym przez dyrektora.

§ 7

Pozostałe regulacje

 1. Przy wejściu do budynku szkoły jest wywieszona informacja:
 • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 800 190590.
 1. Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.
PROCEDURY KORZYSTANIA Z GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Oświęcim 31.08.2020

Procedury korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół  Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie zaleceń Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek oraz wytycznych GIS.

-Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania pielęgniarki podczas udzielania świadczeń zdrowotnych uczniom dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły podczas trwania epidemii SARS-CoV-2

2. Postępowanie w gabinecie medycyny szkolnej:

– Przed wejściem do gabinetu należy zapukać i oczekiwać na wezwanie.

– W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może  przebywać tylko jeden uczeń lub jeden pracownik szkoły , który powinien posiadać maseczkę chroniącą nos i usta , oraz po wejściu do gabinetu niezwłocznie zdezynfekować ręce. Po wejściu do gabinetu  uczniowi zostanie zmierzona temperatura oraz przeprowadzony wywiad medyczny.

– O świadczeniach profilaktycznych takich jak:  m. in realizacja testów przesiewowych uczniowie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem , harmonogram testów przesiewowych zostanie również wywieszony na tablicy informacyjnej gabinetu medycznego w II połowie września. ( uczniowie zobowiązani są  do posiadania masek  w trakcie wykonywania testów).

-Uczniowie z  symptomami chorobowymi (gorączka, przeziębienie, kaszel, katar, biegunka itp.) będą niezwłocznie odsyłani do domu. Rodzic lub opiekun prawny po otrzymaniu telefonu ze szkoły ma obowiązek odebrać dziecko  jak i również ucznia pełnoletniego najszybciej jak to możliwe. W tym czasie dziecko będzie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (  izolatorium lub gabinet medyczny) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzic lub opiekun prawny potwierdza odbiór ucznia w zeszycie na portierni.

-W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem u ucznia lub pracownika szkoły tj. gorączka powyżej 38°C kaszel, duszność, inne objawy górnych dróg oddechowych, uczeń lub pracownik szkoły zostanie odizolowany  w wyznaczonym pomieszczeniu tzw. Izolatorium.

-W izolatorium uczeń przebywa pod opieką osoby dorosłej  wyznaczonej przez dyrektora  lub vice dyrektora szkoły, zabezpieczonej w środki ochrony osobistej do momentu odebrania go przez rodziców/opiekunów prawnych, dotyczy to również uczniów pełnoletnich. Osobę podejrzaną o zachorowanie na  Covid-19 będą kierowane  do domu z zaleceniem kontaktu  z lekarzem rodzinnym, który pokieruje dalszym postępowaniem Podejrzenie zachorowania na  SARS-CoV-2 będzie zgłoszone telefonicznie przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważniona do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

– W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod numerem 112 – dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”.

-Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

– Pomieszczenie,  w którym przebywał uczeń lub pracownik szkoły z objawami infekcji po opuszczeniu go przez ucznia lub pracownika, powinno być zdezynfekowane  oraz przewietrzone.

– W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje  środki ochrony osobistej.

-W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkolnym  należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, innymi pracownikami szkoły oraz rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.

– Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edukacji zdrowotnej,  poza standardowymi treściami będzie zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji  SARS-CoV-2.

-Sprzątanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i dezynfekcja powierzchni, w tym m.in. blatów kozetek, krzeseł, klamek, telefonu oraz używanego w czasie pracy sprzętu medycznego będzie odbywać się dwa razy dziennie  o godz. 10, oraz 14.50 (w tym czasie gabinet będzie nieczynny od 15 do 30 minut w zależności od specyfikacji środka dezynfekującego )  jak i również po każdej wykonanej  procedurze higienicznej u ucznia  dezynfekowane będą miejsca, z którymi uczeń miał kontakt.

– Odpady medyczne powstałe w gabinecie profilaktycznym będą transportowane według obowiązujących procedur do najbliższej Poradni ZLA w Oświęcimiu nie później niż co 72 godziny.

Stacja diagnostyczna

Stacja diagnostyczna jest czynna. Prosimy o przestrzeganie wszelkich zasad ostrożności.

Administracja

Pracuje tak jak w zwykłym czasie, zapraszamy, obsługujemy petentów z zachowaniem zwykłych procedur sanitarnych.

Konkurs: Sprawny w Zawodzie

Konkurs został odwołany. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana na stronie: http://sprawnywzawodzie.com/, na stornie szkoły:  http://www.salezjanie.edu.pl/ oraz stronie salezjanów w Oświęcimiu:  https://salezjanieoswiecim.pl/.

Procedury obowiązujące podczas liturgii

Sanktuarium

TRANSMISJE LITURGII

Transmisje prowadzone są w zwykłych godzinach sprawowania liturgii, które można znaleźć na kanale YouTube, także poprzez link umieszczony na facebookowym profilu parafii.

Dekret odwołujący dyspensę ogólną

Dekret odwołujący dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane

Bielsko-Biała, 16 czerwca 2021 roku
L. dz. 771/2021

DEKRET

Biorąc pod uwagę ustalenia podjęte w ramach Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (komunikat z dnia 12 czerwca 2021 roku) i nawiązując do kan. 87 § 1 KPK, z dniem 19 czerwca 2021 roku, odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane.

Wobec powyższego przypominam, że „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba,  że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK 2181).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK, por. KKK 2180).

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadamiając wiernych o zniesieniu dyspensy, przypomnieli im o znaczeniu udziału w Eucharystii dla życia duchowego (por. KKK 2182).

Całą wspólnotę Kościoła Bielsko-Żywieckiego ogarniam modlitwą i wszystkim udzielam błogosławieństwa w imię † Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. Amen.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK
Kanclerz Kurii

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Nowe limity wiernych w kościołach od 15 grudnia jest 30% obłożenia w Kościele, czyli 200 osób.

Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.

ZALECNIA PODCZAS PRZYSTĘPOWANIA DO KOMUNNI ŚWIĘTEJ

Zalecamy, aby Komunię świętą przyjmować na rękę. Księża są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii.

Komunię przyjmujemy na rękę, to jest praktyka wywodzącą się z chrześcijańskiej starożytności. Podchodząc do rozdającego komunię, należy wyciągnąć obie ręce tak, by prawa dłoń podtrzymywała lewą. Na tę lewą dłoń kapłan położy Hostię. Przyjmujący w ten sposób komunię powinien ją spożyć przed kapłanem. Hostię leżącą w lewej ręce należy prawą ręką włożyć do ust i dopiero wtedy odejść od kapłana. Więcej na ten temat możemy przeczytać, klikając w link.

SAKRAMENT POKUTY

Sakrament pokuty sprawujemy przed każdą mszą świętą. Decyzją ks. Biskupa nadal zawieszony jest stały sakrament. 

Procedury obowiązujące w czasie organizacji turnusów wakacyjnych

Oratorium

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ORATORIUM ŚWIĘTEGO JANA BOSKO

Procedura funkcjonowania Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu  

 1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.05.2020 r., wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest:

 1. ustalenie zasad funkcjonowania Oratorium w czasie trwania zagrożenia epidemicznego

COVID-19.

 1. ustalenie zasad przyjścia lub przyprowadzania i odbierania uczestników półkolonii.
 2. ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
 3. ustalenie zasad przebywania i uczestnictwa w półkoloniach
 4. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 III. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników, wolontariuszy wychowawców Oratorium

Uczestników półkolonii  a także ich rodziców/opiekunów prawnych.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Kierownik planuje organizację pracy na podstawie aktualnych zarządzeń oraz analizy zebranych informacji od rodziców.

2 Oratorium  jest czynny w godzinach 08.00 – 16.00.

 1. W Oratorium mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Do Oratorium nie mogą przychodzić osoby (podopieczni, wolontariusze i pracownicy)

jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 1. Oratorium zapewnia płyn do dezynfekcji rąk znajdujące się przy wejściu głównym, bocznym. Przy środkach dezynfekujących oraz w toaletach znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego dezynfekowania i mycia rąk, zakładania i ściągania maseczek oraz rękawiczek.
 2. Wszystkie zużyte maseczki, rękawiczki, ręczniki papierowe, chusteczki dezynfekujące wrzucane są do specjalnie oznakowanych koszy.
 3. Osoby wchodzące do Oratorium i pracownicy muszą zadbać o dezynfekcję rąk oraz zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami na terenie placówki. Dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Oratorium, jak i innych osób i podopiecznych wynosi min. 2 m. Przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 4. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej oraz przestrzegać wyznaczonych zasad podczas odprowadzania i odbierania dzieci. Rodzic zobowiązuje się do wyposażenia dziecka w maseczkę.
 5. Oratorium zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej.
 6. Oratorium zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Stosując się do instrukcji dezynfekcji.
 7. W placówce może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do max. 12 uczestników, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m2.
 8. Podopieczni przebywający w Oratorium nie będą zmieniać sal w ciągu dnia tak, aby uniemożliwić kontakt poszczególnych grup podopiecznych. Zajęcia będą odbywać się w sali ( każda grupa osobno) lub na boisku.
 9. Z sal będą usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki których nie można skutecznie dezynfekować.
 10. Podopieczni nie mogą wnosić do sal zabawek, sprzętu itp., przyniesionego z domu o ile nie jest to wcześniej uzgodnione z pracownikami Oratorium.
 11. Oratorium zapewnia opiekę, organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne.
 12. Grupy nie wychodzą na spacery i wycieczki poza teren placówki.
 13. W przypadku podejrzenia zakażenia należy o tym poinformować kierownika placówki zgodnie z procedurą: Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu.
 1. Ustalenie stanu zdrowia dziecka
 2. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia ankietę oraz oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki nad dzieckiem w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, w tym zgody na codzienny pomiar temperatury ciała oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
 3. Podopieczny każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę ciała.
 4. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

 

 1. Ustalenie stanu zdrowia oraz zasady bezpieczeństwa pracowników oraz wolontariuszy
 2. Pracownik i wolontariusz przychodzący do placówki wypełnia ankietę i oświadczenie dotyczące dobrowolności udzielania się w placówce, świadomości poniesienia ryzyka zawodowego, oświadczenia o stanie zdrowia.
 3. Pracownik i wolontariusz każdorazowo przed przyjściem do placówki ma mierzoną temperaturę ciała. Osoby z temperaturą do 37°C mogą przebywać na terenie placówki.
 4. Pracownicy i wolontariusze Oratorium – są poinformowani, że do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną (wysoka gorączka, złe samopoczucie, bóle głowy, kaszel, itp.),
 5. Wszyscy pracownicy i wolontariusze Oratorium są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. O swoim stanie chorobowym należy również bezzwłocznie powiadomić kierownika placówki.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika lub wolontariusza będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od swoich zajęć i umieszczony w izolatce.
 8. Pracownik i wolontariusz zobowiązani są do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób.
 9. Pracownik i wolontariusz zobligowani są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.

 

VII. Przyprowadzanie przez opiekuna oraz przyjście dziecka do placówki

 1. Podopieczni mogą być przyprowadzani i odbierani tylko przez osoby zdrowe.
 2. Opiekun lub podopieczny przychodzi do Oratorium głównym wejściem na wyznaczoną godzinę, tak żeby niepotrzebnie nie przebywać w przestrzeni wspólnej Oratorium.
 3. Opiekun lub podopieczny powiadamia domofonem pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka.
 4. W wyznaczonym do tego miejscu opiekun lub podopieczny czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia wychowanka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury. Osoba z temperaturą do 37°C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
 5. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej pracownik Oratorium ma prawo odmówić przyjęcia podopiecznego do placówki i poinformować opiekuna o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa podopiecznego w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki zabiera dziecko lub odbiera je od opiekunów.

 

VIII. Pobyt w placówce

 1. Do Oratorium mogą uczęszczać tylko osoby z uzupełnioną ankietą i oświadczeniami.
 2. Zajęcia prowadzą wolontariusze i wychowawcy.
 3. Wychowawcy zwracają uwagę, aby podopieczni często i regularnie myli ręce (wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym) oraz przypominają o zasadach higieny; podkreślając, że wychowanek powinien: zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania, nie podawać ręki na przywitanie oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Do zadań wychowawców należy wyjaśnienie podopiecznym w sposób dla nich dostępny i zrozumiały jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Oratorium i dlaczego zostały wprowadzone.
 5. Należy unikać większych skupisk osób podczas zabawy w sali, obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego (1,5 – 2 m). Należy korzystać i stosować się do znaczników, które wyznaczają dozwolone odległości. W trakcie przeprowadzanych zajęć w miarę możliwości zaleca się korzystanie z maseczek, ale nie ma takiego obowiązku.
 6. Sale, w których przebywają podopieczni są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
 7. Wszystkie wykorzystywane do zajęć przedmioty np. klocki, przybory gimnastyczne i sportowe, przybory do rysowania, malowania przed użyciem ich przez innych podopiecznych będą systematycznie dezynfekowane. Po zajęciach przedmioty użytkowane przez podopiecznych zostaną odłożone do wyznaczonych pojemników w celu ponownej ich dezynfekcji.
 8. Kartki na których podopieczni rysują powinny być odkładane w jedno miejsce (np. plastikowy pojemnik), z którego wychowanek odchodząc do domu będzie mógł zabrać je ze sobą. Nie zabrane kartki są usuwane z sali po wyjściu podopiecznych.
 9. Telefony komórkowe nie powinny być odkładane na powierzchniach ogólnodostępnych. Dodatkowo podopieczni, jeżeli muszą przynieść do placówki telefon powinni przekazać go wychowawcy do odłożenia w przeznaczonym do tego pojemniku.
 10. Podopieczni jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach.
 11. Oratorium zapewnia bezpieczne spożywanie posiłków, w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. W razie wystąpienia u podopiecznych niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 kierowani są oni do izolacji. W gabinecie medycznym są przygotowane środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący, przyłbica, fartuch z długim rękawem.

 

 1. Odbieranie przez opiekuna oraz wyjście dziecka do placówki
 2. Opiekun powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do placówki w celu

odbioru dziecka.

 1. Pracownik Oratorium wywołuje wychowanków do domu.
 2. Opiekun oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Pracownik placówki odbiera wychowanka z sali, myje z nim ręce. W taki sam sposób postępuje podopieczny, który wychodzi sam z placówki.
 4. Podopieczny wychodzi z Oratorium o wyznaczonej porze, tak żeby nie przebywać poza zajęciami w przestrzeni wspólnej Oratorium.
 5. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od pracowników Oratorium poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory, e-mailowy.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada kierownik placówki.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, wolontariusze oraz osoby korzystające z działalności Oratorium.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 29.06.2020 r. do odwołania przez Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu.

Kontakt telefoniczny: 607-099-753 kontakt e-mailowy: jest.bosko@sdb.krakow.pl

PROCEDURA DEZYNFEKCJI ORATORIUM

Procedura dezynfekcji Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu

 

 1. Oratorium zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 2. Oratorium zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu i zapewnia w pomieszczeniach higienicznosanitarnych instrukcje z zasadami prawidłowego dezynfekowania i mycia rąk, zakładania  i ściągania maseczek oraz rękawiczek.
 3. Wszystkie zużyte maseczki, rękawiczki, ręczniki papierowe, chusteczki dezynfekujące wrzucane są do specjalnie oznakowanych koszy.
 4. Z sal będą usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie dezynfekować.
 5. Za dezynfekcję pomieszczeń użytkowych Oratorium w tym poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków odpowiada osoba zajmująca się na co dzień czynnościami porządkowymi całego Oratorium.
 6. Sprzątając, należy uwzględnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.
 7. Za dezynfekcję sprzętów i narzędzi, które były używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, telefony, sprzęt drukujący, sprzęt kuchenny, itp., z których pracownik korzystał danego dnia pracy, dezynfekuje osoba korzystająca z danego stanowiska pracy.
 8. W każdej sali i przy wejściu i wyjściu na podwórku  znajdują się pojemniki oznakowane „zdezynfekowane” i „do dezynfekcji” bezwzględnie należy odkładać używany sprzęt, przedmioty itp. do odpowiednich pojemników. Za dezynfekcję tych przedmiotów odpowiada opiekun grupy, która z nich korzystała. Jeżeli nie było możliwości dokonania dezynfekcji, należy o tym poinformować kierownika placówki.
 9. Sale, w których przebywają podopieczni, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć, co należy do obowiązków opiekuna grupy.
 10. W każdej z sal znajdują się znaczniki czystości sal „zdezynfekowane” i „do dezynfekcji”. Sale te są dezynfekowane rano przez osobę zajmującą się na co dzień czynnościami porządkowymi całego Oratorium. Opiekun grupy lub inny korzystający z sal w ciągu dnia jest zobowiązany do poinformowania kierownika o użytkowaniu i potrzebie dezynfekcji.
 11. Wszystkie prace porządkowe należy uwzględnić, podpisując się w „Harmonogramie zachowania czystości” znajdującym się przy każdej sali.

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

 1. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
 2. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
 3. Płyny dezynfekujące oraz sprzęt dostępne są dla pracowników i wolontariuszy w Biurze Oratorium.

Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest kierownik placówki, któremu również należy zgłaszać zapotrzebowanie na kończące się środki dezynfekujące.

 1. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
 2. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), ∙ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 1. Cel i przedmiot procedury
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się zdrowych podopiecznych.
 3. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z potencjalnie chorym podopiecznym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

III. Zasady profilaktyki

Do zadań Oratorium należą:

 1. zapewnienie pracownikom, wolontariuszom i podopiecznym odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do środków dezynfekujących, papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 2. zapewnienie warunków pozwalających zadbać o właściwą sprawność fizyczną podopiecznych, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, wzmacniających układ odpornościowy wychowanka,
 3. zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych,
 4. edukacja podopiecznych w zakresie:
 5. a) prawidłowego dezynfekowania i mycia rąk, zakładania i ściągania maseczek oraz rękawiczek według udostępnionych instrukcji,
 6. b) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 7. c) mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 8. d) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 9. e) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z jednorazowych, przeznaczonego dla danego wychowanka, naczyń, kubków i sztućców itp.),
 10. f) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed przytulaniem i całowaniem się wychowanków i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, itp.
 11. g) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę;
 12. współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny oraz zdrowia.
 13. Obowiązki Oratorium
 14. Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, mogą żądać udzielenia informacji o:
 15. a) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
 16. b) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1.

Dane osób, o których mowa w pkt. 1, obejmują:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) datę urodzenia,
 3. c) numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych,
 4. d) płeć,
 5. e) adres zamieszkania,
 6. f) informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 7. g) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 8. h) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego,
 9. i) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka,
 10. j) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu,
 11. k) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.
 12. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny mogą, w drodze decyzji:

 1. a) wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,
 2. b) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń,
 3. c) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie,
 4. d) wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi,
 5. e) wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie potrzeby zarządzić jej zbadanie, odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów,
 6. f) nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną,
 7. g) zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 8. Postępowanie w razie podejrzenia choroby
 9. Rodzic ma obowiązek zostawić w domu wychowanka, który wykazuje objawy choroby np. słania się na nogach, wymiotuje, ma biegunkę, wysoką temperaturę ciała, duszności, katar, kaszel, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu pasożytów.
 10. W razie wystąpienia objawów, o których mowa w pkt. 1, w trakcie pobytu podopiecznego w placówce należy przeprowadzić rozmowę z wychowankiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.
 11. W razie wystąpienia u podopiecznych niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie poddać ją izolacji. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe.
 12. Przy podejrzeniu wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej u podopiecznego należy powiadomić kierownika placówki.
 13. Kierownik wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad podopiecznym, poinformowania (wezwania) rodziców bądź opiekunów i oczekiwania na ich przyjazd. Przy czym opiekun odbierając wychowanka nie wchodzi do Oratorium.
 14. Kierownik potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
 15. Kierownik powiadamia organ prowadzący oraz kontaktuje się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń
 16. Kierownik powiadamia pozostałych rodziców o zagrożeniu.
 17. W przypadku stwierdzenia, że u pracownika, wolontariusza lub podopiecznego potwierdzono zakażenie COVID-19, wprowadza się działania zmierzające do:
 18. a) w przypadku, gdy podopieczny lub pracownik, wolontariusz Oratorium został skierowany do szpitala kierownik tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na wyznaczony przez te instytucje czas w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. Przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji stanowiska/stanowisk pracy, na których osoba zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty, w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, powinny podlegać szczegółowej dezynfekcji za pomocą specjalistycznych preparatów na bazie co najmniej 60% alkoholu),
 19. b) Kierownik placówki ustala listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji
 20. c) zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z daną osobą w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym pracownikiem, wolontariuszem lub podopiecznym polegający na kontakcie bezpośrednim – np. podaniu ręki, narażeniu na kaszel osoby chorej – przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej, w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie mniejszym niż 2 m przez co najmniej 15 minut.
 21. Zakażenia i choroby zakaźne wywołane wirusem SARS-CoV-2
 22. SARS-CoV-2 zwana jest dalej „COVID-19”.
 23. W celu przeciwdziałania COVID-19 kierownik może polecić pracownikowi Oratorium wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 24. W przypadku zamknięcia Oratorium z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 25. W widocznym miejscu o łatwym dostępie zostają umieszczone numery telefonów:
 26. a) 999 – pogotowie ratunkowe
 27. b) 112 – tel. alarmowy
 28. c) (33) 843 09 28 – powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna w Oświęcimiu
 29. e) 604 197 624 – telefon alarmowy w przypadku wystąpienia potwierdzenia zachorowania na COVID -19